นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 098-915-4946
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
18344   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

ชื่อ - นามสกุล :
จ่าสิบเอกกฤษดา ประทุมวี
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.ถาวีณี ทิพย์รักษ์
ตำแหน่ง :
ช่วยงานป้องกันฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นายกันหา แก้วเวียงสิ่ว
ตำแหน่ง :
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชื่อ - นามสกุล :
นายธานินทร์ ทีภูเวียง
ตำแหน่ง :
งานป้องกัน
ชื่อ - นามสกุล :
นายวีรศักดิ์ ผ่อนดี
ตำแหน่ง :
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชื่อ - นามสกุล :
นายพรชัย อึ่งหนองบัว
ตำแหน่ง :
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชื่อ - นามสกุล :
นายนนทวี สีมาสี
ตำแหน่ง :
งานกู้ชีพ
ชื่อ - นามสกุล :
นายอัครพงษ์ พิทักพงษ์
ตำแหน่ง :
งานกู้ชีพ
ชื่อ - นามสกุล :
นายนายสันติ ตั้งภูเขียว
ตำแหน่ง :
งานกู้ชีพ
ชื่อ - นามสกุล :
นายสถิตย์ สัสดี
ตำแหน่ง :
งานกู้ชีพ
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุนีย์ เพียโคตร
ตำแหน่ง :
งานกู้ชีพ
ชื่อ - นามสกุล :
นายคำ บุญสะอาด
ตำแหน่ง :
งานกู้ชีพ
ชื่อ - นามสกุล :
นายเสถียร บุระกรณ์
ตำแหน่ง :
กู้ชีพ
ชื่อ - นามสกุล :
นายยศธร วิมลเวียง
ตำแหน่ง :
กู้ชีพฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นายรุ่งพร ทีภูเวียง
ตำแหน่ง :
กู้ชีพ
ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญจันทร์ อุ่นสี
ตำแหน่ง :
งานรักษาความปลอดภัย
ชื่อ - นามสกุล :
นายสม พิทักษ์พงค์
ตำแหน่ง :
งานรักษาความปลอดภัย
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1 1