นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 098-915-4946
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
18466   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

ชื่อ - นามสกุล :
นางเนตรดาว แสนเภา
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวยุพดี สีโนนม่วง
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไป
ชื่อ - นามสกุล :
สิบเอกกิตติ พยัคเภท
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการ
ชื่อ - นามสกุล :
นายอภิกฤช ขันชัย
ตำแหน่ง :
ช่วยงานบริหารงานทั่วไป
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส. สุนิสา สิ่วระคร
ตำแหน่ง :
ช่วยงานธุรการ
ชื่อ - นามสกุล :
นายอรงณ์กรณ์ เพียโคตร
ตำแหน่ง :
พนักงานทั่วไป
ชื่อ - นามสกุล :
นางลัดดา มุ่งคู่กลาง
ตำแหน่ง :
แม่บ้าน
ชื่อ - นามสกุล :
นางระเบียบ กาสา
ตำแหน่ง :
แม่บ้าน
ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญทำ สุกอุดทา
ตำแหน่ง :
นักการภารโรง
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1 1