นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 098-915-4946
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
18342   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

กองการศึกษา

ชื่อ - นามสกุล :
นางสุกานดา แก้วแกมดา
ตำแหน่ง :
ผอ.กองการศึกษา
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวออนอนงค์ เจริญทรัพย์
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย์)
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวภัทราภรณ์ วงภูธร
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
ชื่อ - นามสกุล :
นางประภัสสร เจริญทรัพย์
ตำแหน่ง :
ครู คศ.1 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด)
ชื่อ - นามสกุล :
นางปรัชญา สงวนกลิ่น
ตำแหน่ง :
ครูผู้ช่วย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด)
ชื่อ - นามสกุล :
นางอรศา ยานประเสริฐ
ตำแหน่ง :
ครูผู้ช่วย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย์)
ชื่อ - นามสกุล :
นางนรีรัตน์ สมไพร
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด)
ชื่อ - นามสกุล :
นางทัณฑธร สนไธสง
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด)
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวศิริลักษณ์ นนทวิศรุต
ตำแหน่ง :
ช่วยงานผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด)
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอมร เหลาประเสริฐ
ตำแหน่ง :
แม่บ้าน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด)
ชื่อ - นามสกุล :
นางสังวาลย์ โชคชัย
ตำแหน่ง :
แม่บ้าน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาภิรมย์)
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวดลฤดี พรมลิ
ตำแหน่ง :
ช่วยงานกองการศึกษาฯ
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.พัชรนันท์ ชุไชยสงค์
ตำแหน่ง :
งานการเงิน
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1