นายบุญแสง  พรนิคม
นายบุญแสง พรนิคม
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 095-916-6203

แบบสำรวจความต้องการการพัฒนาของพนักงาน

แบบประเมิน ITA บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
การบริการประชาชน
E-Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
29178   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

สำนักปลัด

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพัฒนาพร ฉลองธรรม
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ : 081-8733328
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
-ว่าง-
ตำแหน่ง :
นิติกร
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววณัชชา เค้นา
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวบุปผา ทบแก่น
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเกศรา จวบบุญ
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายชุมพล ทาแก้ง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเกษตร
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
จ่าสิบเอกกฤษดา ประทุมวี
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
สิบเอกกิตติ พยัคเภท
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส. สุนิสา สิ่วระคร
ตำแหน่ง :
ช่วยงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายฐิติวัฒน์ ชะรา
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางมยุรา กัวะขุนทด
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางเพ็ญนิภา เพียวงษ์
ตำแหน่ง :
ผู้ช้วยเจ้าพนักงานธุรการ(ช่วยงานบุคลากร)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.สมฤดี แสงดึก
ตำแหน่ง :
ช่วยงานบุคลากร
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นส.ยุวลี พิมพ์แก้ว
ตำแหน่ง :
ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสนธยา ทาเวียง
ตำแหน่ง :
คนสวน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายถวิล อินทร์ธงชัย
ตำแหน่ง :
คนสวน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอภิชาติ คำพันธ์
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.ถาวีณี ทิพย์รักษ์
ตำแหน่ง :
ช่วยงานป้องกันฯ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายกันหา แก้วเวียงสิ่ว
ตำแหน่ง :
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอรงณ์กรณ์ เพียโคตร
ตำแหน่ง :
พนักงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธานินทร์ ทีภูเวียง
ตำแหน่ง :
งานป้องกัน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวีรศักดิ์ ผ่อนดี
ตำแหน่ง :
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายพรชัย อึ่งหนองบัว
ตำแหน่ง :
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายนนทวี สีมาสี
ตำแหน่ง :
งานกู้ชีพ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอัครพงษ์ พิทักพงษ์
ตำแหน่ง :
งานกู้ชีพ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายนายสันติ ตั้งภูเขียว
ตำแหน่ง :
งานกู้ชีพ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญช่วย อึ่งหนองบัว
ตำแหน่ง :
งานกู้ชีพ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายศรราม อัมระนัน์
ตำแหน่ง :
งานกู้ชีพ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายนัฐวุฒิ ตลับเงิน
ตำแหน่ง :
งานกู้ชีพ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอนาวิน เจริญสุข
ตำแหน่ง :
พนักงานประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2