นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 098-915-4946
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
18339   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

สำนักปลัด

ชื่อ - นามสกุล :
นางเนตรดาว แสนเภา
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
-ว่าง-
ตำแหน่ง :
นิติกร
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวยุพดี สีโนนม่วง
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไป
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวบุปผา ทบแก่น
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเกศรา จวบบุญ
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชน
ชื่อ - นามสกุล :
นายชุมพล ทาแก้ง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเกษตร
ชื่อ - นามสกุล :
จ่าสิบเอกกฤษดา ประทุมวี
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชื่อ - นามสกุล :
สิบเอกกิตติ พยัคเภท
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการ
ชื่อ - นามสกุล :
นายอภิกฤช ขันชัย
ตำแหน่ง :
ช่วยงานบริหารงานทั่วไป
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส. สุนิสา สิ่วระคร
ตำแหน่ง :
ช่วยงานธุรการ
ชื่อ - นามสกุล :
นายฐิติวัฒน์ ชะรา
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคล
ชื่อ - นามสกุล :
นางมยุรา กัวะขุนทด
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นางเพ็ญนิภา เพียวงษ์
ตำแหน่ง :
ผู้ช้วยเจ้าพนักงานธุรการ(ช่วยงานบุคลากร)
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.สมฤดี แสงดึก
ตำแหน่ง :
ช่วยงานบุคลากร
ชื่อ - นามสกุล :
นส.ยุวลี พิมพ์แก้ว
ตำแหน่ง :
ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ชื่อ - นามสกุล :
นายสนธยา ทาเวียง
ตำแหน่ง :
คนสวน
ชื่อ - นามสกุล :
นายถวิล อินทร์ธงชัย
ตำแหน่ง :
คนสวน
ชื่อ - นามสกุล :
นายอภิชาติ คำพันธ์
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถขยะ
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.ถาวีณี ทิพย์รักษ์
ตำแหน่ง :
ช่วยงานป้องกันฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นายกันหา แก้วเวียงสิ่ว
ตำแหน่ง :
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชื่อ - นามสกุล :
นายอรงณ์กรณ์ เพียโคตร
ตำแหน่ง :
พนักงานทั่วไป
ชื่อ - นามสกุล :
นายธานินทร์ ทีภูเวียง
ตำแหน่ง :
งานป้องกัน
ชื่อ - นามสกุล :
นายวีรศักดิ์ ผ่อนดี
ตำแหน่ง :
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชื่อ - นามสกุล :
นายพรชัย อึ่งหนองบัว
ตำแหน่ง :
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชื่อ - นามสกุล :
นายนนทวี สีมาสี
ตำแหน่ง :
งานกู้ชีพ
ชื่อ - นามสกุล :
นายอัครพงษ์ พิทักพงษ์
ตำแหน่ง :
งานกู้ชีพ
ชื่อ - นามสกุล :
นายนายสันติ ตั้งภูเขียว
ตำแหน่ง :
งานกู้ชีพ
ชื่อ - นามสกุล :
นายสถิตย์ สัสดี
ตำแหน่ง :
งานกู้ชีพ
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุนีย์ เพียโคตร
ตำแหน่ง :
งานกู้ชีพ
ชื่อ - นามสกุล :
นายคำ บุญสะอาด
ตำแหน่ง :
งานกู้ชีพ
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2