นายชั้นฟ้า   ทีภูเวียง
นายชั้นฟ้า ทีภูเวียง
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 098-915-4946
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานผลการประเมิน (LPA)
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
18466   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

สมาชิกสภาเทศบาล

ชื่อ - นามสกุล :
นายหนูเทียน บ่าวภูเวียง
ตำแหน่ง :
ประธานสภาเทศบาลฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญแสง พรนิคม
ตำแหน่ง :
รองประธานสภาเทศบาลฯ
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิมาลย์ เส็งภูเวียง
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1
ชื่อ - นามสกุล :
นายชัยชนะ กลางสุวรรณ
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1
ชื่อ - นามสกุล :
นายประมวล เกิดคำ
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1
ชื่อ - นามสกุล :
นายประเสริฐ ตลับเงิน
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 1
ชื่อ - นามสกุล :
นายทะ ไกรเวียง
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2
ชื่อ - นามสกุล :
นายสานิต ชมพูมาตย์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2
ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญชู นินสะคู
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2
ชื่อ - นามสกุล :
นายไสว บุตรจันทร์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2
ชื่อ - นามสกุล :
นางสุภาษี คำเบ้าเมือง
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2
ชื่อ - นามสกุล :
นายชาญชัย ชาติพหล
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต 2