นายบุญแสง  พรนิคม
นายบุญแสง พรนิคม
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 095-916-6203

แบบสำรวจความต้องการการพัฒนาของพนักงาน

แบบประเมิน ITA บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
การบริการประชาชน
E-Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
29178   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (E-Smart service) 

ลงข่าว: 23/09/2563  หน่วยงาน : กองคลัง   15   71

เทศบาลตำบลโนนสะอาด นำโดยท่านนายกชั้นฟ้า ทีภูเวียง และปลัดเทศเทศบาล นางภาวิณี พุทธศรี ได้จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (E-Smart service) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชน จาก 9 หมู่บ้าน และเป็นการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้สมาร์ทโฟน เป็นสื่อกลางในการเข้าถึงการบริการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การขึ้นทะเบียน การชำระภาษี การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร การจดทะเบียนพาณิชย์ การแจ้งข้อบกพร่องชำรุดของไฟสาธารณะ และการให้บริการสาธารณะอื่น ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อและขอรับบริการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีระบบ
---------------------------------------------------------
#ติดตามข่าวสารได้ที่
WEBSITE : www.non-saad.go.th/
FACEBOOK : www.facebook.com/nonsaad210318/
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 043-424873 (ตามวันเวลาราชการ)