นายบุญแสง  พรนิคม
นายบุญแสง พรนิคม
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
สายด่วนนายก 095-916-6203

แบบสำรวจความต้องการการพัฒนาของพนักงาน

แบบประเมิน ITA บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
การบริการประชาชน
E-Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
29178   คน
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2560

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด ครั้งแรก หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตำบลโนนสะอาด 

ลงข่าว: 04/06/2564  หน่วยงาน : สำนักปลัด   15   37

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด ครั้งแรก หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตำบลโนนสะอาด และนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาล มีการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งนายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ  ปฏิบัติราชการแทน ในการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาดครั้งแรก 
        โดยนางภาวิณี พุทธศรี  ปลัดเทศบาลฯ ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล ชั่วคราว ได้เชิญนายบุญชู  นินสะคู ซึ่งเป็นผู้ที่อาวุโสที่สุดในที่ประชุม ขึ้นเป็นประธานสภาฯ ชั่วคราว พร้อมนำสมาชิกสภาฯ กล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่  
        จากนั้นนายบุญชู  นินสะคู ได้ทำหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราว เพื่อดำเนินการประชุมเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาดโดยที่ประชุมได้มีมติเลือก
- นายแดง  เจียมภูเขียว เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด
- นายหนูเทียน  บ่าวภูเวียง เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด
- นางสาวบุปผา  ทบแก่น เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด
---------------------------------------------------------
#ติดตามข่าวสารได้ที่
WEBSITE : www.non-saad.go.th/
FACEBOOK : เทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 043-424873 (ตามวันเวลาราชการ)